1959 - ഏപ്രിൽ - കുട്ടികളുടെ ദീപിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 4