1959 - മാർച്ച് - കുട്ടികളുടെ ദീപിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 3