1959 - ഫെബ്രുവരി - കുട്ടികളുടെ ദീപിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 2