1957 - സാങ്കേതിക ഗ്രന്ഥനിരൂപണങ്ങൾ - ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള