1957 - അൎണ്ണോസു പാതിരി - സാഹിത്യതിലകൻ ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം