1951 - സാഹിത്യദീപിക - പി. ടി. കുരിയാക്കു ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരകം