1950 - അനന്തനിക്ഷേപം - ആറാം ഭാഗം - ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് - ലിയോപ്പോൾഡ്