1948 - അനന്തനിക്ഷേപം - ഏഴാം ഭാഗം - ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് - ലിയോപ്പോൾഡ്