1948 - അനന്തനിക്ഷേപം - അഞ്ചാം ഭാഗം - ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് - ലിയോപ്പോൾഡ്