1947 - തേമ്പാവണി - കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ജോസഫ് ബെസ്ചി /വീരമാമുനിവർ