1944 - മഹാകവി വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ - കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ