1942 - കേരളക്രിസ്ത്യാനികളും കർമ്മലീത്താസഭയും - പാവർട്ടി മാർത്തോമ്മാശ്രമ സുവർണ്ണജൂബിലി സ്മാരകം