1942 - അനന്തനിക്ഷേപം - നാലാം ഭാഗം - ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് - ലിയോപ്പോൾഡ്