1941 - അനന്തനിക്ഷേപം - രണ്ടാം ഭാഗം - ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് - ലിയോപ്പോൾഡ്