1941 - അനന്തനിക്ഷേപം - ഒന്നാം ഭാഗം - ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് - ലിയോപ്പോൾഡ്