1938 - നളചരിതം കഥകളി (കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്) - നാലാം ദിവസം - ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ