1935 - ഡിസംബർ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 08 ലക്കം 06