1935 - നവംബർ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 08 ലക്കം 05