1935 - സെപ്റ്റംബർ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 08 ലക്കം 03