1935 - ജൂലായ് - ആഗസ്റ്റ് - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 08 ലക്കം 01 - 02