1935 - മാർച്ച് - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 07 ലക്കം 09