1934 - കൈരളീവിഹാരം - സമസ്തകേരളസാഹിത്യപരിഷത്ത് സപ്തമസമ്മേളനം റിപ്പോർട്ട് - 1933 ഏപ്രിൽ കോഴിക്കോട്