1933 - നവംബർ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 06 ലക്കം 05