1933 - സെപ്തംബർ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 06 ലക്കം 03