1933 - ഏപ്രിൽ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 05 ലക്കം 10