1933 - ഫെബ്രുവരി - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 05 ലക്കം 08