1933 - ജനുവരി - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 05 ലക്കം 07