1932 - ഒക്ടോബർ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 05 ലക്കം 04