1932 - മെയ് - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 04 ലക്കം 11