1932 - ഏപ്രിൽ - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 04 ലക്കം 10