1932 - ജനുവരി - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 04 ലക്കം 07