1930 - ആഗസ്റ്റ് - കുടുംബദീപം - പുസ്തകം 01 ലക്കം 08