1930 - ഫെബ്രുവരി - കുടുംബദീപം - പുസ്തകം 01 ലക്കം 02