1922 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 3 ലക്കം 5 (1922 മെയ്)