1922 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 3 ലക്കം 4 (1922 ഏപ്രിൽ)