1921 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 10 (1921 ഒക്ടോബർ)