1921 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 8 (1921 ഓഗസ്റ്റ്)