1921 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 7 (1921 ജൂലൈ)