1921 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 5 (1921 മെയ്)