1921 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 3 (1921 മാർച്ച്)