1921 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 2 (1921 ഫെബ്രുവരി)