1920 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 11 (1920 നവംബർ)