1920 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 10 (1920 ഒക്ടോബർ)