1920 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 4 (1920 ഏപ്രിൽ)