1920 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 (1920 മാർച്ച്)