1918 - അമ്പഴക്കാട്ടു ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്വർണ്ണജൂബ്ലി സ്മാരകം