1916 സാഹിത്യപ്രകാശിക അഥവാ ഉപന്യാസമഞ്ജരി (ഒന്ന്, രണ്ട്)