1916 - എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് - പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ