1912 - ആങ്ഗലസാമ്രാജ്യം മഹാകാവ്യം - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ - കേ.സി. കേശവപിള്ള