1909 - വാഴക്കുളത്തു കർമ്മല ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്വർണ്ണജൂബ്ലി സ്മാരകം